Nadání je nejčastěji definováno jako soubor schopností, které umožňují člověku dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Může být inteligenční, tvořivé, umělecké, praktické, motorické, sociální.

Nadání se může u dítěte projevit buď pouze v dílčích oblastech (např. jen matematické či jazykové, výtvarné atd.) anebo v komplexnější formě ve vícero oblastech najednou a poté hovoříme o mimořádném nadání.

Nadané dítě – je dítě, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Mimořádně nadané dítě – je dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností.

Mimořádně nadané děti bývají inteligentnější a vnímavější než jejich vrstevníci. Jsou tak trochu “jiné” a proto se mohou často cítit osaměle s pocitem, že jim okolí nerozumí. Právě proto potřebují odlišný přístup, výchovu a vzdělávání. Je důležité pochopit způsob myšlení takového dítěte, jeho cítění, vnímání a vztah k učení.

Máte doma mimořádně nadané dítě? Jak to rozpoznat?

Projevy nadaného dítěte:

 • Většinou začne mluvit dříve než jeho vrstevníci a má širokou slovní zásobu.
 • Spontánně čte již před vstupem do školy, čte rychle a hodně.
 • Vyhledává v encyklopediích, slovnících, rozumí abstraktním pojmům a významu cizích slov.
 • Přátelí se se staršími dětmi, rádo diskutuje s dospělými.
 • Pokládá neobvyklé otázky směřující do hloubky problematiky. Zajímá se intenzivně o určitou problematiku, ptá se na příčiny a důvody.
 • Má dobré pozorovací schopnosti s citem pro detail, používá originální a netradiční způsoby řešení i myšlení.
 • Často (ale ne vždy) ho zajímají vědy jako matematika, fyzika, chemie.
 • Má výbornou schopnost logického usuzování a zobecňování.
 • Má vynikající krátkodobou i dlouhodobou paměť.
 • Nudí se při rutinních činnostech a odmítá příliš jednoduché činnosti.

Mimořádně nadané dítě vyniká svou živostí a intenzivním prožíváním různých situací. Často nemá velkou potřebu spánku, ale zato má opravdu hodně zájmů. Je zvídavé, neustále chce něco zjišťovat a objevovat nové věci. Neumí se nudit, nesnáší rutinu a mechanické činnosti (např. prosté psaní písmen nebo jednoduché počítání). Chce znát na všechno odpověď. Jeho smysl pro detail a přesnost je až překvapivý. Klade na sebe (a nezřídka i na okolí) vysoké nároky a neustále se chce zlepšovat. To, co mu příliš nejde, dělat nechce, protože se bojí kritiky a neúspěchu. Dokáže o sobě hodně pochybovat. Jeho kreativita ho nutí dělat věci jinak než ostatní a velmi často chce mít všechno dokonalé.

Dítě se zvláštním nadáním dokáže být většinou mnohem více a lépe pozorné něž ostatní děti a u věcí, které ho baví a dávají mu smysl, vydrží celé hodiny. Jeho velkou výhodou je skvělá paměť a abstraktní myšlení. Bývá také obdařeno i vnitřní motivací.

Hodně nadaných dětí je empatických a citlivých a mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost a fair play. Většinou špatně snášejí velký hluk, ostré světlo, těsné oblečení, agresivitu, lež a nespravedlnost. Na tyto negativní aspekty mnohdy reagují až přehnaně podrážděně.

Velmi často se mezi těmito dětmi objevují poruchy v sociální oblasti. Někteří jedinci jsou sociálně izolovaní, protože si nemají co říct se svými vrstevníky a neumí s nimi navázat vztah. Nadané děti mluví hlavně o tom, co zajímá je a na jejich spolužáky to pak působí, že se vytahují nebo že neustále někoho poučují.

Občas se může stát, že než je dítě správně diagnostikováno jako mimořádně nadané, může být vnímáno jako dítě s autistickými rysy a/nebo poruchou ADHD.

Některé i mimořádně nadané děti však nemusí ve škole vždy podávat nadprůměrné výkony. Příčiny mohou být velmi různé, například nedostatek vzdělávacích příležitostí, fyzický handicap, poruchy učení, poruchy chování, emoční nebo motivační problémy dítěte. Proto je důležité, abychom se při identifikaci nadání zaměřovali na rozpoznání schopností, nikoli pouze na aktuálně podávaný výkon.

Existuje tzv. dvojí výjimečnost – tento termín označuje souběžný výskyt mimořádného nadání a nějaké další diagnózy. Jedná se zejména o souběh mimořádného nadání a:

 • specifických poruch učení (nejčastěji dyslexie, dysortografie, dysgrafie)
 • specifických poruch chování (nejčastěji ADHD, ADD)
 • Aspergerova syndromu 
 • smyslového a/nebo tělesného postižení

Více informací o dvojí výjimečnosti najdete zde: https://www.nadanedeti.cz/index.php?stranka_id=44

 

Jak přistupovat k nadaným dětem doma i ve škole:

 • Je důležité, aby cítily, že se ve svých znalostech někam posouvají a mohou pracovat na své úrovni (dostatečně motivující a rozvíjející prostředí doma i ve škole).
 • Je nezbytné rozvíjet také jejich tvořivosti a sociální dovednosti.
 • Je potřeba jim vysvětlit, že perfekcionismus není v pořádku a chybu může udělat každý.
 • Potřebují zažít i neúspěchy.
 • Potřebují řád, pravidla a mantinely, které jim dodávají jistotu a pocit bezpečí.
 • Je nutné je vést k tomu, že pravidla jsou pro všechny a musí se dodržovat doma i ve škole.

Problémy, které mohou nastat ve škole

 • Rutinní úkoly je nudí, což někdy vede k nevhodným projevům chování.
 • Nechtějí pracovat ve skupině a jsou často hodně dominantní.
 • Velkým problémem je tvrdohlavost a odmítání autority.
 • Dokáží hodně kritizovat práci druhých a nemají příliš vysokou toleranci k selhání (jak vlastnímu, tak i u druhých).
 • Neustále se vyptávají a tím často narušují průběh výuky.
 • Když se zaberou do nějaké činnosti, nechtějí ji přerušit a přejít k jiné.
 • V některých situacích nevhodně žertují nebo se posmívají ostatním.

A co potřebují nadané děti nejvíce? Přijetí, správné pochopení a pevné, ale zároveň laskavé nastavení hranic. Některé se potřebují naučit, jak se vyrovnat se sobectvím a agresivitou. Jiné zase potřebují povzbudit a zvednout sebevědomí. Jejich životy podstatnou měrou ovlivňuje především dobré rodinné zázemí a možnost se rozvíjet a být sám sebou. Hlavně ale potřebují, ostatně jako všechny děti, lásku, trpělivost a pochopení.

Základním předpokladem pro nastavení kvalitní výchovně-vzdělávací péče o děti mimořádně nadané je identifikace jejich nadání. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení (ŠPZ) ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.

Mezi ŠPZ patří: PPP – Pedagogicko-psychologické poradny

                          SPC – Speciálně pedagogická centra

                          SVP – Střediska výchovné péče

V případě potřeby se můžete obrátit na Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole, které poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům

Náš poradenský tým funguje ve složení:

Mgr. M. Žáková – zástupkyně pro ŠPP a výchovná poradkyně

Mgr. J. Koláčková, Mgr. T. Klíma – speciální pedagogové

Mgr. J. Vrtková – psycholožka

Mgr. J. Jírů – preventista

Bližší informace a kontakty najdete zde: https://www.zsmodrice.org/spp

 

Užitečné odkazy pro rodiče:

Měření IQ nabízí Mensa ČR  www.mensa.cz/

Podobnou službu nabízí i Centrum nadání  centrumnadani.cz/

 

Informace pro rodiče a kurzy pro rodiče a děti:

www.nadanedeti.cz

 www.chytredite.cz

https://jsmenadani.cz/

https://janmuhlfeit.com/cs/produkty/9-odemykani-detskeho-potencialu-9-15-let

 

Vědecké kurzy a online bádání pro děti:

http://bioskop.muni.cz/

https://mjuni.cz

 

Zábavné aktivity, hry a procvičování různých předmětů:

https://www.matika.in/cs/       https://matemag.cz/

https://www.gramar.in/cs/      https://skolakov.eu/    

https://deti.mensa.cz/

https://detibudoucnosti.cz/

 

Doporučená literatura:

· CAMBELL, J.R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál 2001.

· FOŘTÍK, V., FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál 2007.

· GRUBER, D. Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte. Praha: Grada 2005.

· HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: Grada 2009.

· LANIADO, N. Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí. Praha: Portál 2004.

Problematikou nadaných dětí (ale i dospělých) se v ČR zabývá např. Mgr. Monika Stehlíková, MBA, www.monikastehlikova.cz

· STEHLÍKOVÁ, M. Život s vysokou inteligencí. Praha: Grada 2016

                             Nadané dítě – Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Praha: Grada 2018

 

 

 

Datum vytvoření: 16. 9. 2018  |  Datum aktualizace: 18. 2. 2023  |  Autor: ILa